اشخاص حقوقی
* نام و عنوان شرکت/موسسه
* شماره ثبت
* محل ثبت
تاریخ ثبت
روز ماه سال
* نوع شرکت
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل
* آدرس قانونی شرکت/موسسه
* تلفن ثابت شرکت/موسسه
* تلفن همراه مدیر عامل
آدرس وبسایت(در صورت وجود)
* نام نماینده شرکت
* تلفن همراه نماینده شرکت
* سمت نماینده در شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
نوع محل کسب


* آیا شرکت دارای پروانه یا جواز یا امتیاز دیگری میباشد؟
* شما تمایل به اخذ نمایندگی در کدام استان یا شهرستان را دارید؟
علاقمند به اخذ نمایندگی کدام گروه ازمحصولات پرلا هستید؟


متن کنترلی را وارد کنيد

Copyright: Prella Security Group 2013, All rights reserved