* نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
روز ماه سال
* میزان تحصیلات
* رشته تحصیلی
* فارغ التحصیل از دانشگاه
* شما داوطلب همکاری در چه زمینه ای با پرلا هستید ؟
* در زمینه فوق الذکر چند سال سابقه کار دارید؟
با چه شرکتها و موسساتی قبلاً همکاری داشته اید؟
* با چه برندهایی کار کرده اید؟
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟

* میزان تسلط شما بطور خاص در چه زمینه ای است؟
به چه صورت تمایل به همکاری با گروه پرلا را دارید؟چنانچه شرایط خاصی برای همکاری در نظر دارید لطفاً اعلام فرمائید
* شماره تلفن ثابت
* شماره تلفن همراه
* ایمیل
متن کنترلی را وارد کنيد

Copyright: Prella Security Group 2013, All rights reserved