اشخاص حقیقی
* نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
روز ماه سال
* شماره شناسنامه
* صادره از
* نام محل کسب
* آدرس محل کسب
* تلفن ثابت محل کسب
* تلفن همراه
آدرس وبسایت(اگر دارید)
نوع محل کسب


* رشته اصلی فعالیت محل کسب ;که در حال حاضر در آن مشغول می باشید؟
* آیا دارای پروانه کسب می باشید؟
از کدام اتحادیه یا ارگان
* استان و شهر مورد نظر جهت اخذ نمایندگی
علاقمند به اخذ نمایندگی کدام گروه از محصولات پرلا هستید؟


متن کنترلی را وارد کنيد

Copyright: Prella Security Group 2023, All rights reserved